Közérdekű adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Közzétéve: 2015. június 3.

2.4. A szerv nyilvántartásai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke:
  • szociális ellátások nyilvántartása,
  • Önkormányzati Információs Rendszer,
  • telepengedéllyel rendelkezõk nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
  • kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
  • civil szervezetek nyilvántartása,
  • a város műemlékeirõl, köztéri szobrairól, emlékműveirõl, emléktábláiról készült nyilvántartás,
  • bélyegzõk nyilvántartása,
  • szabadság-nyilvántartás,
  • továbbképzések nyilvántartása,
  • méhészek nyilvántartása,
  • eb-nyilvántartás.
 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:
  • Telepengedéllyel rendelkezõk nyilvántartása (engedélyes neve, cégjegyzékszáma, székhelye, telephelye tevékenység megnevezése)
  • Szálláshelyek nyilvántartása (üzemeltetõ adatai, szálláshely címe, elnevezése, befogadóképessége, típusa)
  • Kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása (kereskedõ adatai, üzlet címe, elnevezése, területe, nyitvatartási ideje, forgalmazott termékkör)
  • Természetes személyazonosító adatok (név, cím, születési dátum, anyja neve)
  • Statisztikai adatok (civil szervezetek esetében: név, képviselõ, cím, e-mail; műemlékek esetében: alkotás neve, alkotója, elhelyezés éve, helye, rövid leírás)
  • Méhészek nyilvántartása keretében (név, lakcím, telefonszám, kaptárak telepítésének helye, kaptárak száma)
  • Eb-nyilvántartás keretében (ebtartó neve, ab fajtája, kora, tartási helye)
  • A hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak szerint.
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:
  • Szociális ellátásnál saját adatához, illetve a jogszabályban elõírt adatszolgáltatási szabályok szerint.
  • A Polgármesteri Hivatal osztályain kérelemre.
  • A közérdekű adatok egyedi igénylésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatárs segítségével.
  • Méhészek nyilvántartása – elektronikus nyilvántartás.
  • Eb-nyilvántartás – elektronikus és papír alapú nyilvántartás
  • A hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak szerint.
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 5. A hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban foglaltak szerint.

2.5. Nyilvános kiadványok

 • Szentpéteri Krónika
  3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
  fõszerkesztõ: Sulyok Barnabás
  web: www.sajotv.hu/ujsag

Közzétéve: 2015. június 3.

2.6. Döntéshozatal, ülések

 1. A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) számú rendelet 9. § – 15. §.
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) számú rendelet 27. §, 32. §. Postai cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., e-mail cím: titkarsag@sajoszentpeter.hu
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) számú rendelet 23. § – 29. §.
 4. A testületi szerv ülésének helye: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzõkönyvei, illetve összefoglalói: Önkormányzat - Képviselõ-testületi ülések
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Önkormányzat - Képviselõ-testület munkaterve
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) számú rendelet 16. §.
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje Önkormányzat - Képviselõ-testületi ülések
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Közzétéve: 2015. június 3.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Önkormányzat – Helyi jogszabályok
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Önkormányzat – Helyi jogszabályok
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
 4. Az Infotv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
 5. Az Infotv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok - Nem releváns.
 6. 1.Az Infotv. alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota - Nem releváns.
 7. A helyi önkormányzat képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott elõterjesztések felsorolása Önkormányzat - Képviselõ-testületi ülések
 8. Összefoglaló a véleményezõk észrevételeirõl, és az észrevételek elutasításának indokairól

Közzétéve: 2015. június 3.

2.8. Pályázatok

Közzétéve: 2015. június 3.

2.9. Hirdetmények

Közzétéve: 2015. június 3.

2.10. Közérdekű adatok igénylése

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
  A kijelölt munkatárs fogadja a beérkezett adatigényeket (a szóbeli igényeket szükség szerint írásba foglalja), iktatja, kitölti és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl szóló szabályzatnak, valamint az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelõen a jegyzõhöz továbbítja.
  Amennyiben az adatigény nem a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezelésében lévõ adat megismerésére irányul, a jegyzõ gondoskodik annak áttételérõl az illetékes szervhez, egyúttal tájékoztatja errõl az adatigénylõt is, feltéve, hogy elérhetõségét közölte. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénynek a Hivatal az igény beérkezését követõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
  Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylõt megilletõ jogorvoslati lehetõségekrõl való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követõ 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylõt.
  Az igénylõ a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidõ eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétõl, a határidõ eredménytelen elteltétõl, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidõ lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Hivatal ellen. Az illetékes bíróság: Miskolci Törvényszék - 3525 Miskolc, Dózsa György út 4. A bíróság soron kívül jár el.
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
  A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya.
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetõsége:
  Postacím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
  Telefonszám: 06-48/521-037
  Fax: 06-48/521-137
  E-mail: titkarsag@sajoszentpeter.hu
 4. Az adatvédelmi felelõs vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
  Dr. Veréb Dóra
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban 2015. évben elutasított közérdekű adatkérés nem volt.
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek: Nem releváns.
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél: Nem releváns

Közzétéve: 2015. június 3.

2.11. Közzétételi listák

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista - Nemleges.
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
  • Az egyedi közzétételi listát
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
   • a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
   • a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
   • Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

Közzétéve: 2015. június 3.

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok