Közérdekű adatok

3. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint
beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetések

Éves költségvetési beszámolók (a költségvetés végrehajtása, zárszámadás)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és
biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok
eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként
visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések
értékét egybe kell számítani.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra
vonatkozó szerződések

Az Európai Unió áltat támogatott nyertes pályázatok, projektek

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról,
a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési tervek, statisztikák, összegzések

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok