Közérdekű adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Vizsgálatok, ellenõrzések listája
  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenõrzések felsorolása.
 2. Az Állami Számvevõszék ellenõrzései
  Az Állami Számvevõszék ellenõrzéseinek nyilvános megállapításai.
 3. Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok
  A szervre vonatkozó egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai - Nemleges.
 4. A mûködés eredményessége, teljesítmény
  A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli változásuk.
 5. Mûködési statisztika
  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk - Nemleges.

Közzétéve: 2015. június 3.

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Éves költségvetések
  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
 2. Számviteli, beszámolók
  A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
 3. A költségvetés végrehajtása
  A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Közzétéve: 2015. június 3.

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Foglalkoztatottak
 2. Támogatások
 3. Szerzõdések
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése, a szerzõdések értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével. A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani.
 4. Koncessziók
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetõk, pályázat eredménye) - Nem releváns.
 5. Egyéb kifizetések
  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segít õ szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei - Nem releváns.
 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzõdések.
 7. Közbeszerzés
 8. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl

Közzétéve: 2015. június 3.

Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok