Pályázatok

Humán

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

Határidő: 2023.06.30
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. október 1. napjától – 2028. szeptember 30. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Sajószentpéteri Városgondnokság, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője. Tevékenységét a szervezeti egységek vezetőin keresztül gyakorolja. Az igazgató felelős az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, valamint feladatellátási megállapodásban foglaltak, illetve az irányadó szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért; az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért; a szakmai és pénzügyi feladatok folyamatos nyomon követési (monitoring) rendszer működtetéséért; a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgató elkészíti, rendszeresen aktualizálja és a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátja a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalait. Az igazgató felelős a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készíteni, végrehajtani az abban foglaltakat, illetve azt nyomon követni. A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- egyetem, főiskola,
- a pályázati kiírásban megjelölt intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló alkalmazás,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:

- gazdasági, műszaki főiskolai vagy egyetemi végzettség,
- vezetői – legalább 5-10 év – tapasztalat,
- hasonló területen szerzett – legalább 3-5 év – szakmai tapasztalat,
- mérlegképes könyvelő végzettség,
- helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség; szervezőkészség; együttműködő képesség,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálása a képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésén kerüljön sor.
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és a 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.


A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok