Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet Sajószentpéter, 151/12 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:
Sajószentpéter, belterület 151/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:
A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan induló vételára 10 %-ának megfelelő (235,8 Ft/m2+ÁFA) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 15 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:
A pályázati (licit) tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:

151/12 hrsz-ú belterületi ingatlan
- területe: 4075 m2
- megnevezése: kivett, beépítetlen terület (építési telek)
- terület beépíthetőségének mértéke: 50%
- ingatlanon minimális zöldfelület aránya: 20%
- ingatlanra építhető épület magassága: max. 5m

A terület Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti övezeti besorolása: Gksz 26663
A beépíthetőségre vonatkozó további előírásokat a HÉSZ tartalmazza.

Az ingatlanszerzéssel, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Az ajánlattevő nevét, címét
Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- az ingatlanból megvásárolni kívánt terület nagyságára,
- az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.
A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok