Pályázatok

Gazdasági

P Á L Y Á Z A T Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Határidő: 2023.06.14.
beadás módja:Személyes, postai, elektronikus

Pályázat rövid leírása:

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat jellege:
A pályázati (licit)tárgyalás.

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatt található, 441/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 10/2023. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
Vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi bérlővel kötött 2024. január 31. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat helyébe lép és köteles a bérlővel szemben a bérbeadót – a megállapodás alapján – terhelő kötelezettségeket teljesíteni.

A szerződéskötési biztosíték kikötése:
A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 17.086.350.- Ft összeget szerződéskötési biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A szerződéskötési biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a szerződéskötési biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 15 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 17.086.350.- Ft összegű szerződéskötési biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a szerződéskötési biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.


Az ingatlanra vonatkozó információk:
Sajószentpéter, Harica utca 1. szám alatti 441/2 hrsz-ú ingatlan
- Telek területe: 3192 m2
- Besorolása: belterület
- Redukált nettó alapterülete: 1386,4 m²
- Ingatlan megnevezése: kivett általános iskola
- Jelenlegi funkciója: nyugdíjasház
- Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, villany, gáz
- Az ingatlan tehermentes.
- Az ingatlan felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.

Birtokbaadás időpontja:
A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül, a pályázati feltételekben foglaltakra figyelemmel.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattevő nevét, címét
- Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
- a vételár teljesítésére,
- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
- Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
- nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.A pályázati dokumentáció itt tölthetõ le


Hirdetmények


Önkormányzati hírek


Pályázatok