A Településképi Arculati Kézikönyv, Zöld Infrastruktúra fejlesztési és Fenntartási Akcióterv, a Településképi Rendelet véleményezése

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és partnereket hogy Sajószentpéter Város Önkormányzata partnerségi véleményezésre bocsájtja

  • az elkészült településképi arculati kézikönyv és a településképi rendeletet, valamint a helyi építési szabályzatnak a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását;
  • az elkészült Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervet. 

    A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készült. A kézikönyv feltárta és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmaz.

 A véleményezési anyagok megtekinthetők az önkormányzat honlapján.

Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyvvel, Zöld Infrastruktúra fejlesztési és Fenntartási Akciótervvel, a Településképi Rendelettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül juttathatják el írásban a polgármesternek címezve (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.), vagy elektronikus levélben a titkarsag@sajoszentpeter.hu e-mail címre.

Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon szóban is, mely

  1. november 13. napján 16 órakor

kerül megtartásra

a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban

(Sajószentpéter, Sport út 32.)

Sajószentpéter, 2017. október 27.

Dr. Faragó Péter

  polgármester