Lakossági tájékoztatás az ebtartás szabályainak megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra (ebekre) is. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az ebtartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén 2021. január 7. napjától az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000.-Ft. A hatóság az állatvédelmi bírságot helyszíni bírságként is kiszabhatja. A bírság megfizetése továbbra sem mentesít más jogkövetkezmények alól.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Az alapösszeg figyelembevételével számított állatvédelmi bírság összegét az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kell megállapítani. A Korm. rendelet szerint megállapítandó legalacsonyabb összegű állatvédelmi bírságnál alacsonyabb összegű bírság méltányossági jogkörben történő megállapítására a hatóságnak nincs lehetősége.

Az ebtartással kapcsolatban leggyakrabban előforduló jogsértések esetén kiszabható bírságok legalacsonyabb összegei:

  • aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette (ebösszeírás), vagy aki a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette, a bírság összege: 150.000.-Ft;
  • aki az állat kötelező egyedi jelölését (mikrochip) nem végezte el, a bírság összege:225.000.-Ft;
  • aki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, vagy aki az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott a bírság összege:450. 000.-Ft;

A jogsértés súlyának, ismétlődésének megfelelően a fentiektől eltérően magasabb összegű állatvédelmi bírság is kiszabható.

Ha az állatvédelmi bírság kiszabására helyszíni bírságként kerül sor, annak összege a Korm. rendelet szerinti állatvédelmi bírság összegének negyede.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét a veszettség elleni oltásra, az eb transzponderrel (mikrochip) való megjelölésére, az ebnyilvántartásba történő bejelentésre vonatkozó szabályok betartására. 

Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azt haladéktalanul pótolják.

A fentieken túl felhívom az ebtulajdonosok figyelmét arra is, hogy az ebek szökését, közterületre jutását, kóborlását akadályozzák meg.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ebtartás szabályainak betartását (veszettség elleni oltás, mikrochip megjelölés, ebnyilvántartásba történő bejelentés, szökés megakadályozása) rendszeresen és fokozottan ellenőrzik.

Sajószentpéter, 2021. február 15.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

jegyző