Felhívás a szabadtéri tűzgyújtás szabályainak betartására!

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
 • Belterületen növényi hulladékot égetni, a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 11/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiak szerint engedélyezett:

 

Az avar és kerti hulladék égetése

 • A kerti hulladékot (avar, lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a kerti hulladék gyűjtése a hulladékgyűjtő edényekben történik. A kerti hulladékot az edénybe helyezése előtt aprítani kell.
 • Száraz avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa. Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetése csak szeptember 15. és november 30. valamint február 01. és április 30. közötti időszakokban naponta 9 – 16 óra között engedélyezett.
 • Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő befedéséről.
 • A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen. A fent megjelölt időintervallum kivételével közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (különösen műanyag, gumi, vegyszer, festék) nem égethető. Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.
 • Nem égethető kerti hulladék:
  a) vasárnapokon és ünnepnapokon,
  b)egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, sportlétesítmények, egyházi épületek 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,
  c) ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését;
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza; Ezen kívül általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint: hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos!

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után! Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó korlátozások megszegése esetén 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.!

Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:

 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 

Sajószentpéter, 2017. március 03.

Polgármesteri Hivatal