Pályázat háziorvosi feladat ellátására

Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) háziorvosi feladat ellátására
Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területén pályázatot hirdet.

Munkahely megnevezése:
Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1270, a körzet lakosságszáma: 1567 fő,
– egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.
Munkavégzés helye:
3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. alatti önkormányzati tulajdonú Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző
Intézményben a VI. számú felnőtt körzet rendelője.
14. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1459
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben, továbbá a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
– a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,
– cselekvőképesség,
– a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
Csatolandó dokumentumok:
– jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
– képesítést igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy büntetlen előéletű és
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás
másolata,
– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot
megismerjék és abba betekintsenek,
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
A pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete dönt
a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A feladat-ellátási szerződés tervezetét Sajószentpéter Város
Jegyzője a pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók rendelkezésére bocsátja. A képviselő-testület fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott
pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.
Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és
az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően, munkaszerződés esetén a kinevezést
követően.
A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása: vállalkozási formában történő feladat-ellátás
esetén Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt. Alkalmazottként
történő feladat-ellátás esetén határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével.
A feladat-ellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az Önkormányzat bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül biztosítja.
Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4. címre, zárt borítékban „Háziorvosi pályázat a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására” megjelöléssel
megküldve.
További információ kérhető:
Sajószentpéter Város polgármesterétől és jegyzőjétől; telefonszám: 06 (48) 521-037
A pályázat közzétételének helye: Sajószentpéter város honlapja www.sajoszentpeter.hu