Pályázat ingatlan értékesítésére!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter,
Bányász utca 6. szám alatt található, 825/1 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.

A pályázat célja:
A Sajószentpéter, Bányász utca 6. szám alatt található, 825/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:
A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.
Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja.
A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.
Vevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő 5 évig az ingatlanban kötelező szociális alapszolgáltatási feladatot biztosít.
Továbbá a vevőnek vállalnia kell, hogy az ingatlanra vonatkozóan a jelenlegi bérlőkkel kötött bérleti szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében a bérbeadó Önkormányzat helyébe lép és köteles a bérlőkkel szemben a bérbeadót – a bérleti szerződés alapján – terhelő kötelezettségeket teljesíteni.

A pályázati biztosíték kikötése:
A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 5.658.000.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 5.658.000.- Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:
A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:
Sajószentpéter, Bányász utca 6. szám alatti 825/1 hrsz-ú ingatlan
• Telek területe: 3676 m2
• Besorolása: belterület
• Hasznos alapterülete: 695 m²
• Ingatlan megnevezése: kivett bölcsőde
• Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, villany, gázcsatlakozás
• Az ingatlan tehermentes.

Birtokbaadás időpontja:
A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• Az ajánlattevő nevét, címét
• Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 a vételár teljesítésére,
 az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
• Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
• nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 29. 12 00 óra

A pályázat (licit) helye, időpontja:
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
2021. március 31. 10 00 óra

A licit induló ára:
A kikiáltási ár: 56.580.000.- Ft
A licitlépcső: 50.000.- Ft

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. március 12.

Polgármesteri Hivatal