Pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter,

Zrínyi utca 3. szám alatt található, 1691 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére 

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4. 

A pályázat célja:

Sajószentpéter, Zrínyi utca 3. szám alatt található, 1691 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.

Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 2.580.000.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 2.580.000.- Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Zrínyi utca 3. szám alatti 1691 hrsz-ú ingatlan

 • Telek területe: 852 m2
 • Besorolása: belterület
 • Hasznos alapterülete:  395,34 m²
 • Ingatlan megnevezése: kivett szociális intézmény
 • Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, gázellátás (gázóra leszerelve) és villany
 • Az ingatlan albérleti lakórészek kialakítására is alkalmas
 • Az ingatlan tehermentes.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét
 • Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. május 17. 12 00 óra

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. május 18. 10 00 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: 25.800.000.- Ft

A licitlépcső: 50.000.- Ft      

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján , 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. április 23.

Polgármesteri Hivatal

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 7 darab építési telek értékesítésére 

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 7 darab építési telek értékesítése.

A pályázati feltételek:

Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az építési telkek az igénylők választása szerinti sorrendben kerülnek értékesítésre.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog nem illeti meg.

A nyertes pályázónak Sajószentpéter Városi Önkormányzattal a licittárgyalást követő 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licitár 10 %-át, 230.- Ft/ m2 + Áfa (292.- Ft/m2) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 292.-Ft/m2 összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. 

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás. 

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 2952/3 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1205 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/7 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 969 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/8hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1230 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/15 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1148 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/18 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1089 m2
 • Építési telek 

Sajószentpéter, 2952/24 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 920 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/25 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 920 m2
 • Építési telek

A telket a megvásárlástól számított 3 éven belül kell beépíteni. Az Önkormányzat kiköti a visszavásárlási jogát arra az esetre, ha a tulajdonos beépítési kötelezettségének nem tesz eleget. A visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A visszavásárlási ár megegyezik az eladási árral, az Önkormányzat kamatot és egyéb költséget a tulajdonosnak nem fizet.

A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni.

Az építési előírások a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által meghatározott paraméterek, melyeket a telkek tulajdonosai kötelesek betartani.

A talajmechanikai szakvélemény a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon tekinthető meg.

Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül. A vételár legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes.

Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. (A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.május 17.  1200 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül. 

A pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. május 18. 1400 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a forgalmi érték, mely 2.300 Ft/m2 + Áfa szorozva a telek méretével

A licitlépcső telkenként 50.000 Ft + Áfa

 A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerülhet sor.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. április 23.

Polgármesteri Hivatal

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet Sajószentpéter, zártkerti ingatlanok értékesítésére

 

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, zártkerti ingatlanok értékesítése.

A pályázati feltételek:

A terület tulajdonjogának megszerzésére, így különösen a földtulajdon megszerzésére jogosultak körére, a birtokban tartható összes föld mértékére, az elővásárlásra való jogosultságra és annak gyakorlására, valamint a szerződéskötésre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. A nyertes pályázó eleget tesz a Földforgalmi törvény 21.§-a és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 17.§-a szerinti előírásoknak. A Földforgalmi törvény 36.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog átruházáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

 

Hrsz.

 

Fekvés

 

Megnevezés

 

Terület (m2)

 

Önkormányzati tulajdoni hányad

 

Önkormányzati tulajdonra jutó aranykorona érték (AK) Bruttó forgalmi érték (Ft)*
3074 zártkert szőlő

rét

1700

2328

1/1 3.84

4.05

575.392
3572 zártkert rét 4159 1/1 8.69 490.498
4054 zártkert kert, szőlő, gyümölcsös 4368 1/1 10.98 991.615
4160 zártkert rét 4596 1/1 6.39 360.677
4182 zártkert rét

szántó

4179

4321

1/1 7.27

5.27

767.301
4573/1 zártkert rét 4505 1/1 7.84 442.521

 

*A 11/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése alapján:

 • Gyep, rét, legelő: 444.-Ft/AK
 • Szántó: 733.-Ft/AK
 • Kert, szőlő, gyümölcsös: 311.-Ft/AK 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 17. 12:00 óra 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.
 • arról, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § és 11. § alapján jogosult a föld tulajdonjogát megszerezni
 • arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.-14.§. illetve 15. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítését az adás-vételi szerződésbe foglalva vállalja. 

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. május 19. 1100 óra 

A licit induló ára:  

A kikiáltási ár a bruttó forgalmi érték (adómentes).

A licitlépcső:      szabad 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlanok megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. április 23.

Polgármesteri Hivatal

 

 

 

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör