Pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet
a Sajószentpéter, Kandó Kálmán úton kialakított 5 darab garázstelek
(840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz.)
értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, belterület 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz-ú 5 darab garázstelek értékesítése. 

A pályázati feltételek:

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licitár 10 %-át 23.500.- Ft + ÁFA összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 23.500.- Ft + ÁFA összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

Az ingatlanokra és a beépítés feltételeire vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz-ú belterületi ingatlanok

 • Telkek területe: 21 m2/db
 • Megnevezésük: „kivett udvar”
 • A 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz.-ú garázstelkek beépítését önálló épületként, de egységes építészeti arculattal (anyaghasználat, garázskapuk mérete-anyaga, színezés) kell megoldani, amely követelmény miatt a garázscsoport tervezését és engedélyeztetését egységként kell kezelni. A tervezés fázisában a városi főépítész szakvéleményét be kell szerezni.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő Földhivatali bejegyzés után 15 nap.

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. szeptember 14. 1200 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül. 

A  licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. szeptember 16. 1000 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár:  235.000.- Ft +ÁFA/ingatlan

A licitlépcső:     5.000.- Ft/ingatlan

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet
Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz-ú „szőlő”

értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz-ú, „szőlő” művelési ágú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A terület tulajdonjogának megszerzésére, így különösen a földtulajdon megszerzésére jogosultak körére, a birtokban tartható összes föld mértékére, az elővásárlásra való jogosultságra és annak gyakorlására, valamint a szerződéskötésre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. A nyertes pályázó eleget tesz a Földforgalmi törvény 21.§-a és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 17.§-a szerinti előírásoknak. A Földforgalmi törvény 36.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog átruházáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.

A külterület 0111/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó információk:

 • Terület: 6759 m2
 • Művelési ág: szőlő
 • AK érték: 23,52
 • Bruttó forgalmi érték: 431.000.- Ft

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő Földhivatali bejegyzés után 15 nap.

Pályázat benyújtásának határideje:

2021.szeptember 14. 12:00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.
 • arról, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § és 11. § alapján jogosult a föld tulajdonjogát megszerezni
 • arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.-14.§. illetve 15. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítését az adás-vételi szerződésbe foglalva vállalja.

A  licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. szeptember 16. 1100 óra 

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a bruttó forgalmi érték 431.000.- Ft.

A licitlépcső:      100.-Ft

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlanok megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter,

Zrínyi utca 3. szám alatt található, 1691 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

 Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 4.

 A pályázat célja:

Sajószentpéter, Zrínyi utca 3. szám alatt található, 1691 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

 A pályázati feltételek:

A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.

Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

 A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 2.580.000.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie a kiíró Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046102-00196800-00100005 számú számlájára történő átutalással, és a megfizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázati biztosíték akkor tekintendő teljesítettnek, ha a kiíró számláján jóváírásra került. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által megfizetett 2.580.000.- Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a nyertes pályázó ajánlatát visszavonja, a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, illetve a szerződés megkötését követően a nyertes pályázó eláll a szerződéstől, vagy felmondja azt, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

 A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.

 Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Zrínyi utca 3. szám alatti 1691 hrsz-ú ingatlan

 • Telek területe: 852 m2
 • Besorolása: belterület
 • Hasznos alapterülete:  395,34 m²
 • Ingatlan megnevezése: kivett szociális intézmény
 • Közművesítettség: hálózati víz, szennyvízelvezetés csatornába, gázellátás (gázóra leszerelve) és villany
 • Az ingatlan albérleti lakórészek kialakítására is alkalmas
 • Az ingatlan tehermentes.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét
 • Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

 A pályázat benyújtásának határideje:  2021. szeptember 14. 12 00 óra

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. szeptember 15. 13 00 óra

 A licit induló ára:

A kikiáltási ár: 25.800.000.- Ft

A licitlépcső: 50.000.- Ft

 A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján , 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított

5 darab építési telek értékesítésére

 

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 A pályázat célja:

A Sajószentpéter, Baross Gábor utca páros oldalán kialakított 5 darab építési telek értékesítése.

 A pályázati feltételek:

Az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az építési telkek az igénylők választása szerinti sorrendben kerülnek értékesítésre.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (4) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog nem illeti meg.

A nyertes pályázónak Sajószentpéter Városi Önkormányzattal a licittárgyalást követő 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötnie.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licitár 10 %-át, 230.- Ft/ m2 + Áfa (292.- Ft/m2) összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 292.-Ft/m2 összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

 A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.

 Az ingatlanokra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 2952/7 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 969 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/8hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1230 m2
 • Építési telek

Sajószentpéter, 2952/15 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 1148 m2
 • Építési telek

 Sajószentpéter, 2952/24 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 920 m2
 • Építési telek

 Sajószentpéter, 2952/25 hrsz-ú belterületi ingatlan

 • Telek területe: 920 m2
 • Építési telek

 A telket a megvásárlástól számított 3 éven belül kell beépíteni. Az Önkormányzat kiköti a visszavásárlási jogát arra az esetre, ha a tulajdonos beépítési kötelezettségének nem tesz eleget. A visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A visszavásárlási ár megegyezik az eladási árral, az Önkormányzat kamatot és egyéb költséget a tulajdonosnak nem fizet.

A közművekre való rácsatlakozás minden esetben a telek tulajdonosának feladata, költségeit köteles viselni.

Az építési előírások a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által meghatározott paraméterek, melyeket a telkek tulajdonosai kötelesek betartani.

A talajmechanikai szakvélemény a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon tekinthető meg.

Az ingatlanszerzéssel, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

 Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül. A vételár legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor esedékes.

Banki hitel esetén a teljes vételár kifizetéséig (maximum 60 nap) az Önkormányzat tulajdonjogát fenntartja. (A vételárra részletfizetési kedvezmény nem adható.)

 Pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember    14.  1200 óra

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. szeptember 15. 1000 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a forgalmi érték, mely 2.300 Ft/m2 + Áfa szorozva a telek méretével

A licitlépcső telkenként 50.000 Ft + Áfa 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kerülhet sor.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021.augusztus 19.

Polgármesteri Hivatal