Sajószentpéter legismertebb (dísz)polgára

Kulturális hírek

A hagyományok szerint az idén is több napon át emlékezve Lévay Józsefre, ma közkinccsé tesszük annak az eseménynek a Miskolczi Napló korabeli számában megjelent, szerkesztett leírását, amelyben szülőföldje – életműve elismeréseként – díszpolgárává fogadta fiát, a reformkor egyik legnagyobb polihisztorát.

„LÉVAY JÓZSEF
Sajószentpéter díszpolgára

A díszpolgári oklevél átnyújtása.
— Saját tudósítónktól. —
Miskolcz, április 11.
Múlt év november 19-én folyt le városunk falai közt az a feledhetetlenül szép, örökemlékezetű ünnepély, amelyet a Kisfaludy-Társaság az ország összes irodalmi egyesületei, a város, a megye, egyletek és társulatok rendeztek Lévay József tiszteletére.
Azon a gyönyörű ünnepélyen Lévay József Miskolcz város díszpolgári oklevelével is ki lett tüntetve.
A koszorús ősz költő szülővárosa: Sajószentpéter kilenc nappal később: 1911. év november hó 28-án tartott rendes közgyűlésében Lévay Józsefet örök hálája jeléül Sajószentpéter díszpolgárává választotta. Az erről szóló művészi kivitelű díszpolgári oklevelet most nyújtotta át Sajószentpéter város képviselőtestülete Lévay Józsefnek.
Sándor Márton községi bíró és Szathmáry Elek főjegyző vezetésével csaknem a teljes számú képviselőtestület jelent meg küldöttségileg Lévay Józsefnél, ahol szívélyes, ünnepies beszédek kíséretében átnyújtották neki az oklevelet.
Lévay József mélyen meghatva és nagy örömmel fogadta a kitüntetést és saját szavai ezek voltak:
„Ez a díszpolgári oklevél az utolsó ecsetvonás azon a gyönyörű képen, amely a november tizenkilencediki ünnepélyt mutatja. A kép most tökéletes”.
A díszpolgári oklevél fehér szattyánbőrbe van kötve nehéz, masszív kivitelben. A sarkain kék és piros színekben (Sajószentpéter város színei) aranyozott emblémák, a középen pedig egy arany paizs, rajta bevésve Lévay József „Szüretünk“ című költeményének következő sora: „Áldja meg az Isten, mikor nem is várja, mikor nem is látja“.
A díszpolgári oklevélnek kaligrafikus írásban elkészített szövege a következő:

„Mi, Sajószentpéter város közönsége adjuk tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy városunk képviselőtestülete a mai napon tartott rendes közgyűlésében

 Nagyságos Lévay József urat

a Szent István-rend kiskeresztesét, Borsod-vármegye nyugalmazott alispánját, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-Társaság tagját s városunk szülöttét azon hervadhatatlan érdemeiért, amelyeket a magyar nemzeti szellemnek felébresztése, majd ápolása és erősbitése körül, a drága magyar föld forró szeretetét hirdető költői alkotásaival szerzett; amelyeket hosszú időn át a magyar haza javára kifejtett közéleti munkásságával öregbített és amely érdemekkel Sajószentpéter városára, mint szülőföldjére, örök dicsőséget hozott,

Sajószentpéter város díszpolgárává

megválasztotta és mindazon jogokkal felruházta, amelyek városunk bármelyik polgárát megilletik.
Minek hiteléül jelen díszpolgári oklevelet városunk ősi és mostani pecsétjével ellátva, kiadtuk.
Kelt Sajószentpéter város képviselőtestületének 1911. évi november hó 28. napján tartott rendes közgyűlésében.

Szathmáry Elek sk., főjegyző.                     Sándor Márton sk., községi bíró.”

Reméljük, hogy az ünnepi rendezvények elmaradásával az idei, online térben megtartott Lévay napok is Lévay József emlékéhez méltóra sikeredtek, de azért bízunk benne, hogy 2021-ben a 93 évet élt költőre újra a 93 évvel azelőtt lefektetett, jól bevált formában emlékezhetünk majd – minél többen.

Kiss Barnabás