Sajószentpéter Városi Önkormányzat Adatkezelési tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Adatkezelési tájékoztató a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszert üzemeltet. A rendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (Ktftv.) továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján történik.

ADATKEZELŐ NEVE:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal – Igazgatási Osztály, közterület-felügyelő

Adatkezelő elérhetősége:

Szervezet székhelye és levelezési címe:     3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Szervezet vezető tisztségviselője:                 Dr. Faragó Péter polgármester

E-mail:                                                                       titkarsag@sajoszentpeter.hu

Tel.:                                                                            + 36 (48) 521-037

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Adatvédelmi tisztviselő neve:                         Sipos Győző

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:        adatvedelem@sajoszentpeter.hu

Adatkezelés célja és jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a város közbiztonságának növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása érdekében térfigyelő kamerarendszert üzemeltessen.

 

A Ktftv. 7. § (2) bekezdése szerint: A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A Ktftv.7. § (3) bekezdése előírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a képviselő- testület dönt.

Érintettek kategóriái:

A közterületi kamerák látószögébe eső, a területre az előzetes figyelemfelhívás megismerését követően a területre belépő, ezáltal az adatkezelést tudomásul vevő és ahhoz önkéntes hozzájárulását adó személyekről (képmás, arcmás minősül személyes adatnak) készülhetnek képfelvételek.

Személyes adatok kategóriái:

A területre belépő személy képmása, arcmása.

Címzettek kategóriái:

A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a meghatározott határidőn belül tájékoztatta, sor kerülhet a hatóság részére a rögzített adatok továbbítására. A felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

 

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás harmadik országba.

Törlésre előirányzott határidők:

A felügyelet a rögzített felvételt, a rögzítést követő nyolc nap elteltével automatikusan törli.

Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a törlésre előirányzott 8 napos határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a Ktftv. 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

 

Adatkezelési elvek és jogok

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

Az Önkormányzat a Ktftv. 7.§ (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, honlapján közzé teszi a kamerák elhelyezési helyét és a megfigyelt közterületet.

A Ktftv. 7. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén

  1. a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
  2. b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
  3. c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
  4. d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

Az Igazgatási Osztály, közterület-felügyelő a rögzített adatokat a GDPR Rendelet II. fejezetében meghatározott elvek érvényesítése mellett kezeli, továbbá biztosítja az Érintetti jogokat a III. fejezet szerint.

A közterület-felügyelő a felvétel kezelése során megteszi az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. A felügyelet biztosítja továbbá, hogy a felvételen szereplő személy – a felvétel törlésének időpontjáig – megtekinthesse a róla készült felvételt.

Ha a felvételen szereplő személy jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell, illetve az Érintett élhet az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jogával. A hivatal mérlegelheti a felvétel közvetlen továbbításának biztosítását, ha az más személy személyiségi jogát sérti.

Az Adatkezelő teljes Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata a honlapon megtekinthető.

 

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az Önkormányzat a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

Az adatok hozzáférése, a képfelvételek megtekintése csak a feljogosított személyek számára lehetséges, akiknek kötelezettségeik teljesítése érdekében szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A felvételek tárolása zárt helyiségben történik. A kamerák képének megfigyelését és a felvételek kezelését, valamint továbbítását kizárólag a közterület-felügyelő végezheti.

Jogorvoslat

  1. Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

  1. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.:5. , 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36(1) 391-1400,+36(1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)

  1. Bíróság

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

 

Sajószentpéter kihelyezett közterületi kamerák

 

Sorszám Kamera helye Megfigyelt közterület Kamerák száma
1. 3770 Sajószentpéter, Semmelweis utca 4. és

1709/55 hrsz-ú közterületi park

3770 Sajószentpéter,

1709/55 hrsz-ú közterületi park

4 db