Tájékoztató a 2021. évi természetbeni étkeztetés igénybevételéről

Tájékoztató

a 2021. évi természetbeni étkeztetés igénybevételéről

Tájékoztatom, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 7. § h) pontja, valamint a 16. §-a alapján a 2021. szeptember 1. és 2021. december 31. közötti időszak munkanapjaira

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, általános iskola vagy középfokú oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a 18. életévét be nem töltött, sajószentpéteri lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő gyermekek részére

élelmiszerjegy ellenében igénybe vehető természetbeni étkeztetést nyújt.

Az élelmiszerjegy alapján meleg ebéd igénybevételére van lehetőség. Nem adható élelmiszerjegy az intézményi étkezés és a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének időtartamára.

A kérelem benyújtásakor a jegyző vizsgálja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre szóló jogosultság az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.

A természetbeni étkeztetés a fent megjelölt időszakra formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető  

  1. szeptember 30. napjáig.

A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni!

A formanyomtatvány beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok menüpont alatt. A kérelem (nyilatkozat) személyesen leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) vagy postai úton is eljuttatható a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.).

A kérelem teljesítéséről határozattal értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt.

A természetbeni étkeztetés élelmiszerjegy ellenében, azok érvényességének időszakában vehető igénybe, melyet a határozattal együtt juttatunk el a jogosultak részére.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

A tájékoztatóval kapcsolatban kérdésével a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat ügyfélfogadási időben a 06-48/521-039 telefonszámon vagy személyesen a 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti címen.

 

Sajószentpéter, 2021. szeptember 15.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.

jegyző