Tájékoztató hallgatói támogatás igénybevételéről!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján a felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos költségekhez való hozzájárulásként ún. hallgatói támogatást nyújt.

A rendelet szerint egyszeri pénzbeli támogatás állapítható meg annak

  • a 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek,
  • aki felsőoktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
  • 25. életévét még nem töltötte be és
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át ( 85.500,-Ft-ot).

A támogatás összege hallgatónként  30 000,- Ft, melyet  a települési önkormányzat évente egy alkalommal, a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig folyósít.

A hallgatói támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év szeptember 30. napjáig, a keresztféléves hallgatók esetében minden év február 28. napjáig kell eljuttatni postai úton vagy személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán ( 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), vagy letölthető a www.sajoszentpeter.hu weboldalról ( Önkormányzati portál/Polgármesteri Hivatal/ Nyomtatványok/Települési támogatáshoz kérelem)

A kérelemhez csatolni kell:

– a kérelmező családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot és igazolást és

– a hallgatói jogviszonyt tanúsító 30 napnál nem régebbi igazolást.

 

Sajószentpéter, 2018. augusztus 17.

Polgármesteri Hivatal