TÁJÉKOZTATÓ hallgatói támogatás igénybevételéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján a felsőfokú tanulmányokkal kapcsolatos költségekhez való hozzájárulásként ún. hallgatói támogatást nyújt.

A rendelet szerint egyszeri pénzbeli támogatás állapítható meg annak

 • a 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek,
 • aki felsőoktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 • életévét még nem töltötte be és
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át ( 85.500,-Ft-ot).

A támogatás összege hallgatónként  30 000,- Ft, melyet  a települési önkormányzat évente egy alkalommal, a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig folyósít.

A hallgatói támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év szeptember 30. napjáig, a keresztféléves hallgatók esetében minden év február 28. napjáig kell eljuttatni postai úton vagy személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
( 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), vagy letölthető a www.sajoszentpeter.hu weboldalról ( Önkormányzati portál/Polgármesteri Hivatal/ Nyomtatványok/Települési támogatáshoz kérelem) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot és igazolást és a hallgatói jogviszonyt tanúsító 30 napnál nem régebbi igazolást.

Sajószentpéter, 2017. szeptember 8.

Polgármesteri Hivatal

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör